BIERZMOWANIE

 

                   INFORMACJE DLA KANDYDATÓW                     

Pilne: Każdy kandydat do bierzmowania ma obowiązek uczestniczyć 10 razy w Nabożeństwie Różańcowym                                    w naszym kościele.

Deklaracja Kandydata

   do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

 

Ja, …………………………………………………………………………………………………..

          oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii p.w.  św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

 • W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej.  
 • Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty – raz w miesiącu
 • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczać obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • Systematycznie brać udział w spotkaniach;
 • Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik – 10x), roratach (Adwent), rekolekcjach – Droga do Prawdy, rekolekcjach adwentowych, rekolekcjach wielkopostnych,              Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj);
 • Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.
 • Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.
 • Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

 

 

             ……………………………………..                           ………………………………………..
                              Data                                                        Podpis kandydata  

 

    Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z  ks. Proboszczem i osobami prowadzącymi w parafii przygotowanie do Bierzmowania.

 

……………………………………                                      …………………………………………………………………………….

               Data                                                               Podpis rodziców/opiejunów

                          

 • Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie przez parafię danych osobowych na potrzeby przygotowania do Bierzmowania.

 

                                                         

           Dane Kandydata 

                    (wypełnić drukowanymi literami)

 

Nazwisko i imię kandydata:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szkoła i klasa:  …………………………….…………….……………..………….…………………………………………………………………………..………….

Adres zamieszkania:……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..

Nr telefonu rodziców…………………………………………….………………………………………………………………………………………..

E-mail kandydata:…………

Data i miejsce urodzenia:…………………………..………………………….……………………………………………………………………….………………

Data Chrztu Św.…………………..……………………………………………..                                                                                      

Parafia Chrztu Św.………………………………………………………………                                                                                            

Nr Aktu Chrztu ( jeśli jest znany )……………………………………..

 

 

        Do końca roku 2021 należy dostarczyć wyciąg z Aktu Chrztu (ad Sacra) z parafii, w której kandydat był chrzczony. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem                                                 koniecznym do przyjęcia Bierzmowania.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

 1. Dobrym podręcznikiem dla kandydatów do sakramentu bierzmowania jest YOUCAT – Katechizm dla młodych. Zalecamy  jego nabycie i lekturę.
 2. Obowiązki przygotowujących się do bierzmowania:
 • Prowadzenie gorliwego i regularnego życia sakramentalnego (coniedzielna i świąteczna Msza święta).
 • Życie w stanie łaski uświęcającej, w czym pomaga częsta spowiedź święta (raz w miesiącu ).
 • Uczestniczenie w katechezach parafialnych i w spotkaniach w małych grupach przy parafii.
 • Uczestniczenie w nabożeństwach związanych z rokiem kościelnym. Minimalną obecność na tych nabożeństwach ustala ks. proboszcz.
 • Gorliwe i sumienne uczestniczenie w katechezie szkolnej, poświadczone opinią katechety.

ZAGADNIENIA DO ROZMOWY Z PROBOSZCZEM PRZED BIERZMOWANIEM:

 I.  Znać modlitwy i pytania z Małego Katechizmu Archidiecezji Lubelskiej:

 1. Ojcze nasz
 2. Zdrowaś Maryjo
 3. Chwała Ojcu…
 4. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
 5. 10. Przykazań Bożych
 6. 5. Przykazań kościelnych
 7. 7. Sakramentów świętych
 8. 7. Grzechów głównych
 9. 7. Darów Ducha Świętego
 10. Owoce Ducha Świętego
 11. Podać motywację przystąpienia do sakramentu bierzmowania

II. Potrafić odpowiedzieć na pytania z YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych (203-207 – zobacz poniżej):

 1. Co to jest bierzmowanie?
 2. Co mówi Pismo Święte o sakramencie bierzmowania?
 3. Co dokonuje się podczas bierzmowania?
 4. Kto może zostać bierzmowanym i czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?
 5. Komu wolno bierzmować?
 6. Co to jest bierzmowanie?

 BIERZMOWANIE jest  SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia  KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. [1285-1314]

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać.
 119-120

Definicja:BIERZMOWANIE (nazwa od bierzma, czyli belki podtrzymującej strop kościoła). Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów, tak samo Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha Świętego. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie.

 

Pismo Święte: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył rany złamanych na duchu, abym głosił więźniom wyzwolenie, a zniewolonych uczynił wolnymi. Iz 61,1
 1. Co mówi Pismo Święte o sakramencie bierzmowania?

Już w  STARYM TESTAMENCIE lud Boży oczekiwał na wylanie Ducha Świętego na Mesjasza. Jezus żył w szczególnym Duchu miłości i doskonałej jedności ze swoim Ojcem w niebie. Ten Duch Jezusa był „Duchem Świętym” upragnionym przez lud Izraela. Był to też ten sam Duch, którego Jezus obiecał swoim uczniom, ten sam Duch, który 50 dni po Wielkanocy zstąpił na uczniów. I jest to ten sam Święty Duch Jezusa, który zstępuje na każdego, kto otrzymuje  SAKRAMENT BIERZMOWANIA. [1285-1288, 1315]

Już w Dziejach Apostolskich, napisanych kilka dziesięcioleci po śmierci Jezusa, widzimy Piotra i Jana „bierzmujących”. Obaj podczas podróży misyjnej kładą ręce na chrześcijan, którzy niegdyś „byli ochrzczeni jedynie w imię Pana Jezusa”, żeby ich serca zostały napełnione Duchem Świętym.  113-120, 310311

Pismo Święte: Gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje Duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym. J 1, 33

 

Definicja:KRZYŻMO (od gr. chrisma – olej do namaszczania i christos – namaszczony) olej powstały z połączenia oliwy z oliwek i żywicy balsamicznej. W Wielki Czwartek biskup poświęca je, żeby potem służyło przy chrzcie, bierzmowaniu, święceniach kapłańskich i biskupich, jak też podczas poświęcenia i błogosławieństwa ołtarzy! dzwonów. Olej symbolizuje radość, siłę i zdrowie. Namaszczeni krzyżmem ludzie powinni roznosić „woń Chrystusa” (2Kor 2.15).

 

Pismo Święte: Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Jk 4,8
 1. Co dokonuje się podczas bierzmowania?

Podczas  BIERZMOWANIA na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa. [1302-1305, 1317]

Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe”. A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko – i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie – na dobre i na złe”.  120

Pismo Święte: Kładę przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo!
Wybierz zatem życie,
abyś mógł żyć ty i twoje potomstwo. Pwt 30,19

 

Cytat: Chodzi przede wszystkim o to, aby zacząć zdecydowanie.
ŚW. TERESA Z AYILA
 1. Kto może zostać bierzmowanym
  i czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?

Każdy chrześcijanin, katolik, który przyjął  SAKRAMENT CHRZTU i jest w stanie łaski uświęcającej, może być dopuszczony do  BIERZMOWANIA. [1306-1311, 1319]

Stan łaski uświęcającej oznacza, że nie popełniło się żadnego grzechu śmiertelnego. Przez grzech śmiertelny człowiek odłącza się od Boga i może znowu pojednać się z Bogiem jedynie poprzez spowiedź. Młody chrześcijanin, który przygotowuje się do bierzmowania, znajduje się w jednej z najważniejszych faz swojego życia. Powinien zrobić wszystko, aby całym sercem i umysłem pojąć wiarę; powinien sam i z innymi modlić się o Ducha Świętego; powinien wszelkimi sposobami pojednać się ze sobą, z ludźmi i z Bogiem, czemu służy spowiedź, która zbliża do Boga także wówczas, gdy nie popełniło się grzechu śmiertelnego.  316-317

Cytat: To było tak, kiedy usłyszałem głos z wysoka: Jam jest pokarm mocarzy; wzrastaj, a będziesz go pożywał. I nie ty zamienisz Mnie w siebie na podobieństwo cielesnego pokarmu, ale Ja zamienię cię w siebie.
ŚW. AUGUSTYN o momencie swego nawrócenia
 1. Komu wolno bierzmować?

Zazwyczaj  SAKRAMENTU BIERZMOWANIA udziela  BISKUP. W razie potrzeby biskup może wyznaczyć w swoim zastępstwie kapłana. W przypadku zagrożenia życia każdy kapłan może bierzmować. [1312-1314]

YOUCAT

Podręcznik dla bierzmowanych

Zachęta dla kandydatów do bierzmowania: dobrym przewodnikiem w wierze jest wydany w bieżącym roku w kilku językach katechizm dla młodych YOUCAT.

We wstępie do książki Benedykt XVI pisze: „Niektóre osoby mówią mi, że katechizm nie zainteresuje dzisiejszej młodzieży; nie wierzę tym stwierdzeniom i pewien jestem, że mam rację. Młodzież nie jest tak powierzchowna, jak się jej zarzuca; młodzi ludzie chcą wiedzieć, na czym naprawdę polega życie. Powieść kryminalna wciąga, ponieważ obchodzi nas los innych ludzi, który mógłby przecież być naszym losem; ta książka jest wciągająca, ponieważ mówi nam o naszym przeznaczeniu i dlatego dotyczy z bliska każdego z nas. Dlatego zachęcam was: studiujcie katechizm! To moje z serca płynące życzenie.
Musicie znać waszą wiarę z taką samą precyzją, z jaką specjalista w dziedzinie informatyki zna system operacyjny komputera; musicie znać ją tak, jak muzyk zna swój utwór; tak, musicie być znacznie głębiej zakorzenieni w wierze od pokolenia waszych rodziców, ażeby oprzeć się z mocą i zdecydowanie wyzwaniom i pokusom obecnych czasów. Potrzebujecie Bożej pomocy, jeżeli wiara wasza nie ma wyschnąć tak, jak rosa na słońcu, jeśli nie chcecie ulec pokusom konsumpcjonizmu, jeżeli nie chcecie, ażeby wasza miłość utonęła w pornografii, jeśli nie chcecie zdradzić słabych oraz ofiar nadużyć i przemocy”.

Świadek bierzmowania

Na postawie Kan. 874 KPK:

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Świadkiem nie może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;

Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.

 

Wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania

w Archidiecezji Lubelskiej

 1. Niniejszy dokument określa podstawowe zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Lubelskiej uwzględniając Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (zatwierdzone podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14.03.2017 r.), zmiany w strukturze systemu oświaty wygaszające szkoły gimnazjalne i tworzące ośmioletnie szkoły podstawowe oraz czteroletnie licea i pięcioletnie technika, także zmieniającą się w wyniku reformy szkolnictwa sytuację duszpasterską parafii, polegającą na podejmowaniu przez młodzież szkół ponadpodstawowych nauki często poza miejscem swojego zamieszkania i własnej parafii.

 Wprowadzenie teologiczne

 1. Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).
 2. Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

 Wprowadzenie pastoralne

 1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).
 2. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
 3. a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole, także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
 4. b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.
 5. c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we Mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykującym katolikiem.

Kandydaci powinni być włączani w aktywne przygotowanie i udział w liturgii poprzez pełnienie funkcji lektora, ministranta, psalmisty, członka zespołu muzycznego itp.

Kandydaci do bierzmowania powinni włączać się aktywnie w życie parafii (działalność charytatywna, wolontariat, troska o czystość i wystrój kościoła, pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze religijno-kulturalnym itp.). Ma to służyć większej integracji ze wspólnotą wierzących w dalszym życiu chrześcijańskim po przyjęciu sakramentu bierzmowania.

 1. d) Zgodnie z dokumentem Konferencji Episkopatu Polski dotyczącym przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowanie bezpośrednie kandydatów do bierzmowania winno odbywać się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Sakrament bierzmowania zgodnie z powyższym dokumentem powinien być udzielany młodzieży uczęszczającej do klasy VIII, jako zakończenie i  ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.
 2. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).  

 III. Wskazania organizacyjne 

 1. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną).
 2. Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania.
 3. Zgodnie z zaleceniem Katechizmu Kościoła Katolickiego parafia jest najwłaściwszym miejscem przygotowania do tego sakramentu: „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania” (KKK 1309). Natomiast Polskie Dyrektorium Katechetyczne przypomina, że: „parafia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych” (PDK 107). Zatem właściwym miejscem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz z parafii zamieszkania kandydata.
 4. Okres Wielkiego Postu winien być w każdej parafii czasem, w którym młodzież klas VII zgłasza się, na ile to możliwe wraz z rodzicami lub opiekunami, do kancelarii parafialnej, wyrażając gotowość odbycia przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Podczas spotkania należy omówić treść deklaracji jaką kandydaci złożą na początku okresu formacyjnego.
 5. W Okresie Wielkanocnym odpowiedzialni za przygotowanie kandydatów do bierzmowania dokonują przydziału młodzieży klas VII do małych grup formacyjnych (ok. 12 osobowe). Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzyszeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie.

11a. W parafiach, w których liczba osób z klasy VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest niższa niż 7 można, zachowując punkt 7 niniejszego dokumentu, w okres przygotowania włączyć również klasę programowo niższą i udzielić bierzmowania młodzieży z klasy VII i VIII podczas tej samej uroczystości. 

 1. W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego należy zorganizować celebrację liturgiczną rozpoczynającą czas przygotowania do bierzmowania, podczas której kandydaci klas VII odnowią przyrzeczenia chrzcielne i złożą na ręce księdza proboszcza podpisane przez siebie oraz rodziców (lub opiekunów) deklaracje przystąpienia do okresu formacji przed bierzmowaniem.   
 2. Wskazanym jest, by w okresie wakacyjnym lub w innym stosownym czasie zorganizować dla kandydatów krótkie (2-3 dniowe) rekolekcje ewangelizacyjne lub przynajmniej dzień skupienia albo zachęcić do odbycia takich rekolekcji.
 3. W klasie VIII winno być zorganizowanych dla kandydatów do bierzmowania 7 spotkań formacyjnych w małych grupach. Spotkania podczas katechezy parafialnej powinny z zasady mieć inny charakter niż zajęcia prowadzone w szkole. Nie mogą koncentrować się wyłącznie na przekazie wiedzy. Głoszenie prawd wiary powinno być połączone z osobistym świadectwem głoszącego, a także z ukazywaniem przykładów współczesnych świadków wiary.
 4. Istotnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje liturgiczne. Podczas okresu formacyjnego w klasie VIII, oprócz spotkań w małych grupach, należy zorganizować 5 celebracji. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświadczenia wspólnoty wiary i modlitwy. Celebracje liturgiczne powinny się zawsze odbywać w kościele lub kaplicy. W celu głębszego przeżycia celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak, np. Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych, modlitewnik itp.
 5. W ciągu cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 2 spotkania z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
 6. Ważnym elementem jest Pielgrzymka Bierzmowanych do jednego z diecezjalnych Sanktuariów Matki Bożej w: Lublinie (Katedra lub Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej), Chełmie bądź Wąwolnicy. Winna się ona odbyć w ostatnią sobotę roku szkolnego jako dziękczynienie za dar sakramentu bierzmowania.
 7. Wskazane jest, by młodzież kontynuowała swoją parafialną formację religijną po przyjęciu sakramentu bierzmowania w oparciu np. o Ewangelizacyjny Katechizm Młodych. 
 8. Miejscem spotkań formacyjnych o charakterze inicjacyjnym i mistagogicznym powinny być pomieszczenia parafialne (por. Program Nauczania Religii, s. 137), a jeśli zachodzi taka potrzeba, spotkania mogą odbywać się również w domach (rodzinach). Celebracje liturgiczne powinny się jednak zawsze odbywać w kościele lub kaplicy.
 1. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego, należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania, pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
 2.  celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
 3. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).
 4. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.
 5. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony ten sakrament.